Kết quả chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp Huyện và Sở, ngành (DDCI) của Sơn La còn được thể hiện chi tiết tại www.sokehoachdautu.sonla.gov.Báo cáo tóm tắt DDCI của tỉnh có thể được tải xuống từ mục Tài liệu & Báo cáo.

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành