Kết quả chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp Huyện và Sở, ngành (DDCI) của Sơn La còn được thể hiện chi tiết tại www.sokehoachdautu.sonla.gov.Báo cáo tóm tắt DDCI của tỉnh có thể được tải xuống từ mục Tài liệu & Báo cáo.

SO SÁNH
So sánh Địa phương, huyện, cơ sở

So sánh chỉ số DDCI giữa các Địa phương, huyện, cơ sở

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm
So sánh các Sở, Ban, Ngành

So sánh chỉ số DDCI giữa các Sở, Ban, Ngành

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm